Värme, Ventilation och Sanitet

VVS är ett viktigt område för den som renoverar sin bostad eller bygger nytt. Våra vanliga bostäder har ganska enkla system. När man bygger nya hus strävar man hela tiden efter enklare lösningar. Exempelvis försöker man lägga alla ventilationskanaler i samma schakt som vattenledningarna och avloppet. Större allmänna lokaler kräver ofta mer avancerade lösningar för att fungera. Om man tittar på hur ett köpcentrum är uppbyggt förstår man att ventilationen är viktig. Många människor vistas i ett stort rum samtidigt och ska ha tillgång till bra luftkvalitet. För detta krävs noggranna uträkningar. Fukt och föroreningar måste transporteras bort med frånluften och frisk luft måste tillföras.

Ingenjörer och Installatörer
Idag finns många firmor som arbetar med VVS på olika sätt. Man räknar med omkring 1000 konsultföretag och 2000 entreprenadföretag. Ingenjörsföretagen arbetar ofta inom hela VVS-området. Entreprenadföretagen, det vill säga installatörerna, är ofta specialiserade på antingen rör eller ventilation.
En VVS-montör brukade förr kallas för rörmokare. Men i och med att kraven på yrket har ökat och därmed också utbildningsnivån har namnet förändrats. För att bli VVS-montör krävs idag 3 års grundutbildning och 2 års gesällutbildning.

Branschregler
Att arbeta med VVS kräver stora kunskaper därför bör man kontakta en fackman när det rör sig om värme, ventilation och sanitet i hemmet. Sedan 2005 finns branschregler som är framtagna i samråd mellan leverantörer, försäkringsbolag och VVS-branschen. Som kund kan man be om en auktorisation för att vara säker på att få en installation säkert utförs. Auktorisationen utfärdas av Säker Vatten AB. Skulle något gå fel trots att man valt att anlita en auktoriserad installatör får man ersättning av försäkringsbolaget. Montören ska alltid ha med sig ett utbildningsbevis som styrker att de har rätt kompetens. Det kan vara bra att rådgöra med någon kunnig inom VVS innan man köper produkter inför en renovering av exempelvis ett badrum. Idag finns många alternativ på marknaden och alla är inte lika funktionella.

Miljö och VVS
En stor bit inom VVS är värme. Idag används ofta olika typer av element för att sprida värme i ett rum. Elementen är anslutna via kopplingsledningar till en stam som i sin tur är ansluten till en huvudledning. I flerbostadshus används i de flesta fall fjärrvärme. Jämfört med småskaligare energikällor är fjärrvärmeverk effektiva eftersom de förbrukar en mindre mängd bränsle. Detta är bra för såväl miljön som plånboken. För att alstra fjärrvärme använde man tidigare kol och olja. Numera försöker man i allt större utsträckning använda naturgas, biobränsle och solenergi. För att transportera värmen använder man ofta vatten eller ånga. Ånga är inte så vanligt i nyare hus eftersom värmen inte håller sig lika länge som i vatten.
Idag arbetare forskare för att hitta nya värmesystem och på det sättet spara miljön ytterligare.
Många är omedvetna om att de kan påverka sin energikonsumtion. Det kan vara bra att låta en besiktningsman att se över systemet för att se om konsumtionen är rimlig. Att exempelvis komplettera varvtalsregleringen på cirkulationspumpen kan minska energianvändningen med 80 procent. Andra väldigt enkla besparingsåtgärder är att inte diska under rinnande vatten och ta lite kortare duschar.